BLOG berria

| 1 Comment | No TrackBacks
Kaixo, blog hau sortu dut gure arteko harremanak errazteko asmotan, ez dut sekula egin eta ez dakit nola aterako den. 

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Recent Comments

  • prim@: Aklaratzen banaiz esplikatu dizuet nola dijuan historiyo hau. read more

Recent Entries

Categories

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en